Slippery Ground by DavidHR on Flickr.

Slippery Ground by DavidHR on Flickr.