Schloss Moritzburg in Saxony, Germany by Tobi_2008 on Flickr.